Regulamin

§1

Informacje wstępne

1.     LEXTREME.PL jest prowadzona wspólnie przez przedsiębiorców:

a.     Agnieszkę Spychalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska, NIP 113 258 76 81, REGON 146001093, adres korespondencyjny: ul. Twarda 44/10, 00-831 Warszawa

b.     Joannę Chrostowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Chrostowska, NIP 768 176 15 01, REGON 146814956, adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 29 lok. 110, 96-100 Skierniewice

Zwani dalej także „Zleceniobiorcą” lub „Zleceniobiorcami”

2.     Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa w szczególności:

a.     Na czym polegają świadczone usługi

b.     W jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy, jej wykonania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy

c.     Zasady rozliczeń

d.     Zasady składania i rozpoznawania reklamacji

e.     Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3.     Użytkownik LEXTREME.PL zwany jest w dalszej części Regulaminu „Zleceniodawcą”.

 

§2

Usługi

1.     LEXTREME.PL umożliwia nabywanie usług prawniczych wymienionych w zakładkach Usługi oraz Dla Biznesu za pośrednictwem Internetu i/lub telefonu, w szczególności obejmujących: sporządzenia projektów pism inicjujących postępowanie (pozew, wniosek, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, prywatny akt oskarżenia), pierwszego pisma strony pozwanej w sprawie (odpowiedź na pozew, odpowiedź na wniosek, sprzeciw), środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie), porozumień, umów i ugód, a także udzielanie porad prawnych w toku rozmowy telefonicznej lub rozmowy wideo oraz przygotowanie informacji pisemnej.

2.     Zamówione dokumenty zostają przesłane do Zleceniodawcy pocztą elektroniczną z przeznaczeniem ich wydruku, podpisania, skompletowania załączników i właściwej liczby egzemplarzy oraz złożenia przez Zleceniodawcę. Wraz z dokumentem Zleceniodawca otrzymuje niezbędne informacje o zachowaniu warunków formalnych, terminie lub wysokości opłaty.

3.     Usługi obejmują zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa umów, gospodarczego i karnego.

4.     Poza zakresem usług LEXTREME.PL są: sporządzanie pism procesowych w toku sprawy, udział w rozprawach, posiedzeniach, przesłuchaniach i innych czynnościach procesowych, udział w negocjacjach lub mediacjach, a także reprezentacja w toku postępowań sądowych, w postępowaniu przygotowawczym lub na etapie pozasądowym. Zawarcie umowy i zlecenie usług nie oznacza udzielenia pełnomocnictwa. Usługi nie obejmują występowania w imieniu Zleceniodawcy. Usługi nie obejmują umocowania do wykonania jakiejkolwiek czynności w imieniu Zleceniodawcy.

5.     Usługi obejmują regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Usługi nie obejmują zagadnień z zakresu przepisów prawnych obowiązujących w innych państwach.

6.     Usługi są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.     Usługi są świadczone osobiście przez jednego lub obu przedsiębiorców wskazanych w §1 ust. 1 Regulaminu, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie wykonania usługi osobie trzeciej, w szczególności pracownika, współpracownika, podwykonawcy lub kontrahenta.

8.     Wykonanie usługi nie oznacza świadczenia usług na zasadzie wyłączności na rzecz danego Zleceniodawcy. Z zachowaniem ograniczeń wynikających z konfliktu interesów, LEXTREME.PL jest uprawniona do świadczenia usług także na rzecz innych podmiotów, w tym podmiotów, których zakres prowadzonej działalności gospodarczej pokrywa się lub jest zbliżony do przedmiotu działalności Zleceniodawcy.

 

§3

Zasady zawierania umowy. Termin wykonania umowy

1.     LEXTREME.PL umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług, przedmiotem której jest odpłatne świadczenie usług prawniczych wymienionych w Regulaminie i zakładkach Usługi i Dla Biznesu na rzecz Zleceniodawcy przez jednego lub obu przedsiębiorców wskazanych w §1 ust. 1 Regulaminu.

2.     Zleceniodawca zainteresowany usługami oferowanymi za pośrednictwem LEXTREME.PL kontaktuje się poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie na numery wskazane na stronie internetowej lub mailowo na adres kontakt@lextreme.pl podając zwięzły opis sprawy i w jaki sposób ma być świadczona pomoc prawna (przygotowanie dokumentu lub udzielenie porady), w jakim terminie i przekazując dane kontaktowe umożliwiające wykonania umowy, ustalenie szczegółów i rozliczenie.

3.     Po wysłaniu powyższego zgłoszenia Zleceniodawca otrzyma fakturę pro forma z 3-dniowym terminem płatności lub informacje potrzebne do rozliczenia. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do opłacenia faktury pro forma, przy czym brak opłaty w terminie oznacza, iż umowa nie zostaje zawarta. Po upływie terminu płatności wskazanego w fakturze pro forma, do zawarcia umowy niezbędne jest dokonanie nowego zgłoszenia, zgodnie z ust. 2 powyżej.

4.     Zawarcie Umowy następuje wraz z zaksięgowaniem na rachunku bankowym Zleceniobiorcy wpłaty środków wskazanych w fakturze pro forma lub informacji rozliczeniowej.

5.     Usługi są świadczone w terminie do 3 dni od zaksięgowania na koncie odbiorcy wpłaty przychodzącej. W dni świąteczne oraz w weekend tj. w okresie od piątku godz. 17.00 do poniedziałku godz. 9.00 czas na realizacje usługi zostaje wstrzymany i biegnie dalej po zakończeniu tego okresu.  

6.     Aby móc dokonać zakupu usług niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz urządzenia, na którym możliwe będzie odczytanie zamówionego dokumentu lub też posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie audio lub audio-wideo w razie zamówienia porady prawnej w tej formie.

7.     Do zawarcia umowy nie jest wymagane zalogowanie.

8.     W razie braku możliwości przyjęcia zlecenia przez LEXTREME.PL, Zleceniodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

9.     Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. Spory wynikające z umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 

§4

Prawa i obowiązki stron umowy.

1.     LEXTREME.PL zobowiązana jest do wykonania usług w umówionym terminie, z zachowaniem zasad staranności i profesjonalizmu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i interesu Zleceniodawcy.

2.     Zleceniodawca zobowiązany jest do współdziałania z LEXTREME.PL w zakresie wykonywanych usług, zwłaszcza poprzez udzielanie potrzebnych informacji i pozostawanie w kontakcie w niezbędnym zakresie.

3.     Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia za usługi z góry.

 

§5

Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy. Odstąpienie.

1.     Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – od zaksięgowania wpłaty wynikającej z faktury pro forma do jej wykonania.

2.     Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego i dwustronnego porozumienia Zleceniodawcy i przedsiębiorcy wskazanego w § 1 ust. 1, który wystawił fakturę pro forma.

3.     Zleceniodawca będący konsumentem oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu.

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pocztą elektroniczną na adres kontakt@lextreme.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie na numery: 573-180-209; 533-355-400 albo pocztą poleconą na adres z §1 ust. 1 lit. a lub b.

5.     Odstąpienie od umowy może być dokonane do czasu jej wykonania; po wykonaniu w pełni usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca traci prawo do odstąpienia od umowy. W razie gdyby termin wykonania usług był krótszy niż wskazany powyżej termin na odstąpienie od umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni.

 

§6

Rozliczenia i płatności

1.     Wynagrodzenie za usługi jest uiszczane z góry w kwocie i w terminie wskazanym w fakturze pro forma lub informacji rozliczeniowej.

2.     Płatności dokonuje się przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe wskazane w fakturze pro forma.

3.     Kwoty wskazane w fakturze pro forma są kwotami brutto i zawierają podatek VAT (23%).

4.     Kwota wskazana w treści faktury pro forma to cena całkowita za wykonanie danej usługi. W razie zlecenia dodatkowych usług, podlegają one odrębnemu wynagrodzeniu.

5.     Po uiszczeniu płatności Zleceniodawca otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT potwierdzającą dokonaną wpłatę, nie później niż w terminie realizacji usługi.

6.     Uiszczone wynagrodzenie nie obejmuje kosztów i opłat sądowych, opłat skarbowych, opłat za wydanie dokumentów, opłat pocztowych lub innych opłat ani wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.

7.     W przypadku niewykonania umowy, rozwiązania umowy przed jej wykonaniem, odstąpienia od umowy przed jej wykonaniem lub nieprzyjęcia zlecenia, środki wpłacone przez Zleceniodawcę podlegają niezwłocznemu zwrotowi w całości.

 

§7

Odpowiedzialność

1.     Przedsiębiorcy wskazani w § 1 ust. 1 Regulaminu są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC):

a.     Radca Prawny Joanna Chrostowska posiada ubezpieczenie OC na sumę podstawową 100.000 euro i sumę dodatkową 250.000 euro.

b.     Adwokat Agnieszka Spychalska posiada ubezpieczenie OC na sumę podstawową 200.000 euro oraz jest objęta ubezpieczeniem grupowym z sumą dodatkową 250.000 euro.

2.     W razie powierzenia wykonania usługi osobie trzeciej, dany przedsiębiorca wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności.

3.     Przedsiębiorcy wskazani w §1 ust. 1 Regulaminu nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, wynikające z nierzetelnego lub niekompletnego przekazania informacji przez Zleceniodawcę lub przekazania ich w nieodpowiednim terminie, przekazania informacji nieprawdziwych ani za brak współdziałania.

4.     Przedsiębiorcy wskazani w §1 ust. 1 Regulaminu nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Zleceniodawcy odbiegające, wykraczające lub niezgodne z rekomendacjami, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu informacji lub dokumentów, zbyt późne uiszczanie opłat, w tym skarbowych lub sądowych, przekazywanie informacji lub dokumentów nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd, odmowę lub utrudniony kontakt.

5.     Przedsiębiorcy wskazani w §1 ust. 1 Regulaminu nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność usług, w szczególności za uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia, konkretnego rezultatu lub za wykonanie umów lub orzeczeń.

 

§8

Reklamacje

1.     Reklamacje dotyczące usług mogą być składane pocztą elektroniczną na adres kontakt@lextreme.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie na numery: 573-180-209; 533-355-400  albo pocztą poleconą na adres z §1 ust. 1 lit. a lub b.

2.     Reklamacja musi zawierać co najmniej dane Zleceniodawcy, oznaczenie usługi, której dotyczą (przedmiot usługi lub numer faktury pro forma), opis zastrzeżeń co do wykonania usługi, sposób, w jaki ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację i dane kontaktowe, potrzebne do udzielenia odpowiedzi.

3.     Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 7 dni.

 

§9

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

https://uokik.gov.pl/pomoc.php

2.     Klient będący konsumentem ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikającego z umowy ( np. http://www.spsk.wiih.org.pl/)

b.     Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań mediacyjnym w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (np. http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137)

c.     Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.     Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL . Adres poczty elektronicznej: kontakt@lextreme.pl 

 

§10

Dane osobowe

1.     Podstawą prawną przetwarzania i ochrony danych osobowych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

2.     Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania i rozliczenia usług.

3.     Przetwarzane dane: imię, drugie imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer konta, zaś w razie potrzeby wynikającej ze specyfiki danego zlecenia również takie dane jak: data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, stan cywilny i rodzinny.

4.     Przedsiębiorcy wskazani w §1 ust. 1 Regulaminu są współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, tj. administratorami, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania.

5.     Współadministratorzy ponoszą wspólnie odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązków informacyjnych. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.

6.     Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są na potrzeby realizacji usług prawniczych, zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowoadministracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz w związku z rozliczeniem księgowym, wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

7.     Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia świadczenia usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową ze zleceniodawcą. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8.     Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, zwłaszcza w związku z usługami księgowymi, informatycznymi lub podwykonawstwem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych może nastąpić także na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów, urzędów i instytucji.

9.     Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących (w tym do uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub poprawiania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych – co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. LEXTREME.PL pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

12. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wobec korzystania z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych, należy skontaktować się ze współadministratorami - dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@lextreme.pl

 

§11

Pliki Cookies (Ciasteczka)

1.     Strona LEXTREME.PL może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych.

2.     Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron internetowych, której używa użytkownik serwisu oraz nie usuwanie ich z dysku.

3.     Pliki cookies można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z LEXTREME.PL.

 

§12

Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie najdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2.     Regulamin może zostać zaktualizowany z ważnej przyczyny, takiej jak zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, o czym Zleceniodawcy i potencjalni Zleceniodawcy będą informowani z wyprzedzeniem. Informacja o zmianach w Regulaminie będą następowały poprzez publikację zmienionego Regulaminu, przy czym zmiany nie obejmują umów już zawartych, lecz odnoszą się do umów zawieranych po publikacji zmian.

3.     Na życzenie Zleceniodawcy lub potencjalnego Zleceniodawcy, Regulamin może być przesłany droga elektroniczną na wskazany przez zainteresowanego adres mailowy.

 

Załącznik 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

Dane konsumenta:

Imię i nazwisko

Adres

(Nazwa i adres przedsiębiorcy z §1 ust. 1 Regulaminu)

…...……………………………………..

…...……………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

kontakt@lextreme.pl

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja / My ………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...................................................

Adres konsumenta(-ów) ...................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...................................

Data ..........................................      INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 

Agnieszkę Spychalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska, NIP 113 258 76 81, REGON 146001093, adres korespondencyjny: ul. Twarda 44/10, 00-831 Warszawa, tel. 533 355 400, kontakt@lextreme.pl lub Joannę Chrostowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Chrostowska, NIP 768 176 15 01, REGON 146814956, adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 29 lok. 110, 96-100 Skierniewice, tel. 573 180 209, kontakt@lextreme.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej przez formularz zamieszczony w Zakładce Kontakt. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.