Kiedy składa się prywatny akt oskarżenia?

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to znieważenie, zniesławienie (pomówienie), naruszenie nietykalności cielesnej,  spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. Oznacza to, iż postępowanie karne wszczyna się poprzez złożenie prywatnego aktu oskarżenia do sądu – nie zgłasza się wtedy zdarzeń na Policji, nie ma śledztwa ani dochodzenia. Pokrzywdzony powinien zamieścić w prywatnym akcie oskarżenia m.in. swoje dane i wskazać dane oskarżonego, opisać czyn i przedstawić dowody. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Jeśli w tym czasie wszczęto postępowanie karne, przedawnienie przedłuża się o 5 lat. Termin ten biegnie także w czasie toczącego się postępowania.