Jakie załączniki do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód przede wszystkim konieczne będzie załączenie odpisu aktu małżeństwa- może być to zarówno odpis otrzymany zaraz po ślubie jak i wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w późniejszym czasie. Należy także załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł, chyba że został złożony wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. W przypadku, gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, trzeba będzie załączyć także odpisy ich aktów urodzenia. Koniecznym załącznikiem do pozwu o rozwód jest odpis pozwu oraz jego załączników, który zostanie doręczony stronie pozwanej. Oczywiście, jeżeli w pozwie rozwodowym są inne wnioski np. o alimenty czy ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, potrzebne będą także dodatkowe załączniki, np. faktury potwierdzające koszty utrzymania dziecka.