Jakie są rodzaje testamentów?

Przepisy przewidują kilka rodzajów testamentów. Przede wszystkim testament może być własnoręczny, czyli napisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Innym sposobem przekazania spadku może być testament sporządzony w formie aktu notarialnego u notariusza. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie spadkodawcy powinno zostać spisane z podaniem daty jego sporządzenia, odczytane spadkodawcy w obecności świadków i podpisane przez spadkodawcę, osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie mógłby podpisać oświadczenia, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu (np. paraliż). Kodeks cywilny przewiduje także testamenty szczególne: ustny, wojskowy i podróżny.