Jak zawrzeć umowę ze spółką cywilną?

Podpisując umowę, której stroną jest przedsiębiorca działający w ramach spółki cywilnej, należy pamiętać, że spółka cywilna nie jest podmiotem. Spółka cywilna stanowi w istocie umowę zawartą między jej wspólnikami. Oznacza to, że konstruując umowę, jako jej stronę należy wskazać wspólników spółki cywilnej, nie zaś samą spółkę. Pamiętajmy, że informacje na temat spółki cywilnej nie są ujawniane np. w KRS, najczęściej ograniczają się do wzmianki w CEIDG. Warto zatem poprosić wspólników o udostępnienie tekstu umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji zasad jej reprezentacji. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Wierzyciel może więc żądać zapłaty od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.