Jak zastrzec w umowie karę umowną

Strona może zabezpieczyć swoje interesy w treści umowy poprzez zastrzeżenie o karze umownej.

Warto pamiętać, że karę umowną zastrzega się na wypadek niewykonania zobowiązania niepieniężnego (np. niewykonania usługi lub niewytworzenia zamówionego produktu). Kary umownej nie zastrzega się na wypadek opóźnienia w zapłacie, choć w praktyce można spotkać różne postanowienia.

Zastrzeżenie o karze umownej powinno wprost wskazywać jej wysokość lub sposób wyliczenia (jako ułamek, procent lub wielokrotność innej kwoty z umowy).

Funkcją kary umownej jest naprawienie szkody. Na wypadek, gdyby szkoda okazała się większa niż wysokość kary, w umowie warto zamieścić zastrzeżenie o możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. W razie braku takiego postanowienia, żądanie odszkodowania ponad zastrzeżoną karę będzie niedopuszczalne.

Dochodząc zasądzenia kary umownej w postępowaniu sądowym, nie trzeba udowadniać wysokości szkody. Należy jednak mieć na uwadze, iż sąd może dokonać miarkowania wysokości kary, uwzględniając okoliczności danej sprawy, takie jak wykonanie zobowiązania w znacznej części lub rażąco wygórowana wysokość kary.