Czy można zawrzeć umowę mailem

Praktyka wypracowała różne metody zawierania umów. Do najbardziej popularnych należą umowy w formie pisemnej, ale też umowy ustne, a nawet zawierane w sposób dorozumiany, często związane z bieżącymi sprawami.

W dobie pandemii na znaczeniu zyskała możliwość zawierania umów za pośrednictwem poczty elektronicznej. O ile przepisy nie przewidują zachowania formy szczególnej dla danego typu umów (np. formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości), umowa zawarta poprzez wymianę oświadczeń stron za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie ważna. Odnośnie umów, w których nie ma zbyt wielu szczegółów współpracy, wystarczające będzie opisanie oświadczeń stron w wiadomościach. Z ich treści lub kontekstu powinno wynikać, że obie strony są zgodne co do ustaleń i osiągnęły porozumienie co do warunków współpracy.

Bardziej skomplikowane zasady współpracy warto zredagować w formie umowy i załączyć ją do wiadomości, w których potwierdzą ją obie strony. Zawarcie umowy powinno być dokonane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Umowa zawierana mailowo może być też opatrzona podpisem elektronicznym za pomocą profilu zaufanego w podpisywarce lub podpisem kwalifikowanym.