Czy można wypowiedzieć umowę najmu

Oceniając możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy najmu, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to czy umowa została zawarta na czas oznaczony czy też na czas nieoznaczony. Można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony. Uprawnienie to dotyczy zarówno najemcy, jak i wynajmującego.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony. Co do zasady taka umowa powinna być wykonywana przez cały czas, na jaki została zawarta. Jednakże, możliwe jest zastrzeżenie w umowie, iż w określonych sytuacjach dana strona umowy będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy. Do takich okoliczności mogą należeć zaległości w płatności, oddanie przedmiotu najmu w podnajem, niewłaściwe korzystanie z przedmiotu najmu. Mogą być to też okoliczności związane z naruszeniem zobowiązań strony opisanych w umowie lub złożenie nieprawdziwych zapewnień przy zawieraniu umowy, np. co do właściwości przedmiotu najmu.

Przy najmie lokalu, najemca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli lokal ma wady zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych.

Umowa najmu może być zawsze rozwiązana na skutek zgodnego porozumienia stron.