Czy można odwołać się od nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, wyłącznie w oparciu o twierdzenia jednej ze stron - powoda. Dlatego często pozwany, który otrzymał nakaz, czuje się potraktowany w sposób niesprawiedliwy. Przepisy jednak dają mu możliwość zaskarżenia nakazu zapłaty. Razem z nakazem powinien zostać doręczony odpis pozwu, co do którego pozwany powinien się odnieść. W sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty (w zależności od tego w jakim postępowaniu został wydany nakaz) należy w szczególności wskazać, czy pozwany zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty. Podkreślić należy, że nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku.